Loading...
Правен блог 2018-02-12T06:54:17+00:00
102, 2018

Нарушение ли е непосочването на гаранцията за изпълнение на договора в обявлението?

От |

Уредбата на Закона за обществените поръчки (ЗОП) предвижда възможността възложителите да изискват от определения изпълнител предоставянето на гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора за обществена поръчка (гаранция). В тези случаи законът изисква предвидената гаранция и нейният размер да се посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на […]

1511, 2017

Открита процедура и заявление за участие?

От |

Настоящата статия е посветена на въпроса следва ли в открита процедура възложителите да поставят изискване към участниците да представят в офертите си и заявление за участие.

След приемането на новия Закон за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 15 април 2016 г., декларирането на личното състояние на участниците и […]

1211, 2017

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

От |

Правилникът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) детайлно урежда конкретните правила в процеса на възлагане на обществените поръчки, като конкретизира рамковия ЗОП. ППЗОП регламентира условията и реда за прилагане на ЗОП относно провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, както и прилагането на някои изключения от приложното […]

1211, 2017

Закон за обществените поръчки

От |

Обществените отношения, свързани с възлагането и изпълнението на обществените поръчки в България се регламентират от Закона за обществените поръчки (ЗОП), обнародван в „Държавен вестник“, бр. 13 от 16 февруари 2016 г. Законът влиза в сила от 15 април 2016 г., отменяйки Закона за обществените поръчки от 2004 г.

Основната причина за приемането […]

Победата обича подготовката.
Amat victoria curam.