Loading...
Медиация 2020-01-23T16:09:32+00:00
какво представлява МедиацияМедиацията е доброволна и поверителна процедура за разрешаване на спорове извън съда, при която трето лице – медиатор, подпомага страните да постигнат взаимноизгодно споразумение.

Медиацията не е „мини съдебен процес”, при който медиаторът играе ролята на съдия. Тъкмо обратното, чрез метода на преговорите, медиаторът съдейства на страните сами да достигнат до решение на техния спор. Процедурата може да трае само няколко дни, за разлика от съдебния процес, който може да се проточи с години. В процедурата по медиация страните, с помощта на медиатора, могат да постигнат взаимноизгодно споразумение, с което да уредят своите права и интереси.

 • Контрол върху крайния резултат – В процедурата по медиация страните самостоятелно взимат решение как да бъдат разрешени спорните въпроси между тях и сами определят изхода от спора, който не е повлиян от чужда воля, както е при съда и арбитража. По тази причина постигнатото в медиацията споразумение най-често се изпълнява бързо и доброволно.
 • Бързина – Процедурата по медиация се провежда в една или няколко срещи, в рамките на които страните имат възможността да изяснят дали могат да постигнат споразумение по техния спор.
 • Икономичност – Медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната и арбитражната процедура. Цените, които страните заплащат в процедура по медиация са в пъти по-ниски, от тези, които се събират в производство пред съд.
 • Удобна – Медиацията е неформална и гъвкава процедура. Провежда се в приятна среда и в удобно за страните време.
 • Взаимноизгодна – В медиацията и двете страни печелят, тъй като постигат взаимноизгодно споразумение, което отразява оптимално нуждите и интересите им.

Медиацията е особено ефективна при следните спорове:

 • При търговски спорове – по повод сключването или изпълнението на търговски сделки, или между съдружници;
 • При договорни спорове – напр. при договори за продажба, доставка, наем, заем, изработка, различни видове услуги;
 • При спорове за недвижими имоти – при продажба, в случаи на съсобственост,
 • При спорове по повод строителство – забава или спор за качеството на изпълнението на строителството;
 • При семейни спорове – за уреждане на отношенията във връзка с развод или продължаване на брака, отношенията между родителите и децата при развод и имуществените отношения между съпрузите;
 • При спорове между наследници;
 • При трудове спорове;
 • При потребителски спорове;
 • При спорове във връзка със застрахователни обезщетения;
 • При непозволено увреждане – за договаряне на обезщетение за пострадалия;
 • При спорове за интелектуална собственост;
 • Безспорно най-голямото приложение на медиацията е при търговските спорове. Бизнесът получава бързо и евтино разрешение на възникналите противоречия, поверителност и бързо стабилизиране на отношенията между бизнес партньорите.

Доброволност и равнопоставеност

Страните имат равни възможности за участие в процедурата по медиация. Те започват процедурата по своя воля и могат по всяко време да се оттеглят.

Неутралност и безпристрастност

В процедурата всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните, а медиаторът е независим, неутрален и безпристрастен експерт, който само помага на страните да общуват по-лесно, да изяснят спорните въпроси, интересите и нуждите си, да преценят плюсовете и минусите на възможните решения и да изберат най-изгодното и реалистично за двете страни решение.

Поверителност

Участниците в процедурата по медиация са длъжни да пазят в тайна всички обстоятелства, факти и документи, които са им станали известни в хода на процедурата. Всички обсъждания и документи в процедурата са поверителни и не могат да бъдат разкривани от участниците в нея както на трети лица, така и на друг участник в процедурата по медиация, без изричното съгласие на страната, дала информацията.

Неутралност и безпристрастност

В процедурата по медиация, медиаторът не проявява пристрастие и не налага решение по спора, всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните.

процедура по МедиацияЗа да започнете процедура по медиация свържете се с нас на посочените в сайта контакти или заповядайте в нашaта кантора. Необходимо е да ни запознаете с естеството на вашия спор и да оставите координати за връзка, както и тези на насрещната страна. За да започне процедурата е необходимо и другата страна да изрази съгласие да участва в медиацията. Можете сами да я поканите да участва в процедура по медиация или ако не желаете да направите това, тогава ние от Ваше име може да я поканим за провеждане на среща по медиация.

Как протича процедурата

Срещата по медиация се насрочва в удобно за страните време, обикновено на неутрално място или в нашата кантора. За начало на медиацията се счита моментът, в който страните заявят желанието си за провеждане на процедурата. Страните подписват информирано съгласие за същността на процедурата. Първата среща се провежда с участието на медиатора и двете страни, в която медиаторът съдейства на страните да изложат позициите си и да обсъдят възникналия между тях спор.

Възможно е да участват и консултанти (адвокати и др.) на страните. Ако е необходимо могат да бъдат проведени следващи общи и/или отделни срещи на медиатора с всяка от страните. Отделните срещи не бива да представляват притеснение за страните в процедурата по медиация, защото именно чрез тях, всяка страна има възможност да обсъди с медиатора интересите си, възможните разрешения и информацията, която счита за поверителна. Информацията, споделена по време на отделните срещи, остава поверителна. В хода на процедурата се изяснява същността на спора, уточняват се  варианти на решения и се очертава възможната рамка на споразумение между страните.

Роля на Адвоката и други експерти в процедурата по медиация        

В процедурата могат да участват адвокати и експерти, заедно със страните или като техни представители (желателно е страните също да присъстват в процедурата).

Адвокатът помага на клиента си да сключи споразумение, което отговаря в най-голяма степен на нуждите и интересите му. Адвокатът може да консултира клиента си преди медиацията, във всеки момент от нея, или да участва в процедурата заедно с него или като негов представител. В процедурата по медиация адвокатът действа като консултант, който дава на клиента си професионалната си преценка за силните и слабите страни на случая му и помага да договори решение, което най-добре отговаря на интересите му.

Подобна е и ролята на експертите с професионална компетентност в специфична за конкретния спор област. Те информират и съветват страните за правата им, силните и слаби страни на случая.

Същност на споразумението

прекратяване процедура по Медиацията

По съществото си споразумението е взаимноизгодно съглашение между страните, с което те решават възникналия между тях спор. Съдържанието и формата на споразумението се определят от страните. Формата може да бъде устна, писмена и писмена с нотариална заверка на подписите на страните по спора.

Споразумението обвързва само страните по спора и не може да се противопостави на лица, които не са участвали в процедурата. Споразумението задължава страните само за това, за което са се договорили. Нищожно е споразумението, което противоречи на закона или го заобикаля, както и което накърнява добрите нрави.

Споразумение по правен спор, постигнато в процедура по медиация, има силата на съдебна спогодба и подлежи на одобрение от съда. Съдът одобрява споразумението след потвърждаването му от страните, ако не противоречи на закона и добрите нрави.

В момента на постигане на съгласие между страните за разрешаването на спора, процедурата по медиация се прекратява, тъй като целта на медиацията е постигната. Самото изготвяне на споразумение в писмена форма, организирането на нотариалното му заверяване или внасянето в съда за утвърждаване, е действие, което може да бъде извършено от медиатора, но не се включва в самата процедура, а е предмет на допълнителна договорка между страните и медиатора, и се заплаща отделно.

Важно е да знаете, че процедурата по медиация може да приключи и без споразумение, но дори и в тези случаи фактите показват предимствата от проведената медиация – подобрена комуникация между страните, по-голяма яснота какви са проблемните въпроси, какви са нуждите на всяка от страните и какви са вариантите за решение. След проведена медиация без постигнато споразумение нерядко се случва страните сами в по-късен момент да постигнат договореност и да уредят отношенията си.

Започването на подготвителни действия по медиация се осъществява след заплащане на първоначална такса в размер на 30 лв., която не подлежи на връщане.

Таксата за медиация се определя по почасова ставка. Таксата за 1 час медиация при спорове между граждани и такива, които са свързани с имуществен интерес не по-голям от 30 000 лв., е 40 лв. Таксата е 70 лв. на час при спорове, при които поне една от страните е търговец или са свързани с имуществен интерес в размер на и над 30 000 лв. или са със значителна правна и фактическа сложност.

Обикновено страните поделят разходите си за заплащане на възнаграждението на медиатора поравно, но няма пречка едната страна да поеме изцяло разходите за своя сметка, стига другата страна да е съгласна на това.

Размерът на възнаграждението на медиатора не може да се обвързва с постигнатите резултати от процедурата или да се поставя в зависимост от изхода на спора.

От възможност към действителност.
A posse ad esse.