Адвокат Драгиев 2020-01-23T17:43:59+00:00

Адвокат Драгиев

 

Адвокат Драгиев завършва магистърска степен по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2009 г., със специализация „Правораздаване“.

Адвокат Драгиев е експертен адвокат за обществени поръчки с дългогодишен опит в областта – от 2009 г. насам, който продължава приоритетно дейността си в правната материя на обществените поръчки и към настоящия момент.

Правна практика и опит

Първите стъпки в професионалното си развитие Адвокат Драгиев започва като юрисконсулт в търговски дружества със задача цялостно представителство на дружествата в материята на гражданското право, търговското право и обществените поръчки. Продължава развитието си в специализиран орган на Министерски съвет, в отдел по планирането, подготовката и провеждането на обществени поръчки, като заема последователно длъжностите: „Младши експерт“, „Старши експерт“, „Главен експерт“ и „Началник на отдел“.

В своята богата и дългогодишна практика в материята на Закона за обществените поръчки (ЗОП), адвокат Драгиев е натрупал значителен опит във всеки един етап от процеса по възлагане на обществените поръчки.

Запознат е изцяло с подготвителните действия при откриването всяка процедура, изготвянето на документации и други необходими документи по обществени поръчки, както и подготовката и сключването на договорите по възложените поръчки и допълнителните споразумения за изменението им, в приложимите случаи. Адвокат Драгиев участва в комисии на възложителя, в качеството си на председател, член на комисия и външен експерт. Също така участва и като представител на кандидати и участници в обществени поръчки пред оценителната комисия на възложителя.

Адвокат Драгиев притежава значителен опит в производството по обжалване на обществени поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС), като осъществява процесуално представителство, защита и съдействие както на възложители (публични и секторни), така и на заинтересовани лица, кандидати и участници, като в тази връзка изготвя жалби, становища, частни жалби и други документи.

Предвид познаването в дълбочина на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, участие в редица специализирани курсове и обучения в материята на ЗОП, ежедневната работа и практиката в областта на обществените поръчки, както и изградения в годините работен капацитет в материята и усет към детайла, адвокат Драгиев е експерт в областта на обществените поръчки, на когото са се доверили широк кръг от клиенти.

Владее свободно английски и руски език.

Адвокат Бозова

Адвокат Бозова е запозната в детайли с практиката на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд в областта на ЗОП.

Адвокат Иванова

Практикува в областта на гражданското право и процес, търговско и корпоративно право, вещно и наследствено право и извънсъдебното разрешаване на спорове.