Категория: Блог

В Блог секцията на сайта ще откриете полезна и важна информация, която да разшири вашите компетенции в областта на правните казуси. Чрез предоставената тук полезна юридическа информация ще можете да сте далеч по-информирани по отношение правните норми от действащото законодателство на Република България и в частност това, касаещо обществените поръчки.

Правни съвети и новини

17 09, 2018
Комисия на възложителя – за какво да внимаваме?
2018-09-17T15:47:28+00:00

Съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането му (ППЗОП), заявленията и офертите за участие в обществените поръчки, се разглеждат и оценяват от комисия на възложителя. Настоящата статия има за цел да акцентира върху някои специфики относно работата на комисията във връзка с извършването на предварителния подбор и оценяването на офертите за участие. Каква е законовата уредба? Законовата уредба, регламентираща работата на комисията, се съдържа в ЗОП и основно в ППЗОП. Съгласно чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, комисията на възложителя се назначава след изтичането на крайния срок за получаване на заявления за участие или оферти. Определянето на лицата, които ще участват в състава на комисията, става със заповед на възложителя, в която се определя и крайният срок, в който комисията следва да приключи работата си. В практиката са редки хипотезите, в които [...]

Комисия на възложителя – за какво да внимаваме? 2018-09-17T15:47:28+00:00
1 02, 2018
Непосочването на гаранцията за изпълнение на договора в обявлението?
2018-08-20T16:01:27+00:00

Закона за обществените поръчки (ЗОП) Уредбата на Закона за обществените поръчки (ЗОП) предвижда възможността възложителите да изискват от определения изпълнител предоставянето на гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора за обществена поръчка (гаранция). В тези случаи законът изисква предвидената гаранция и нейният размер да се посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата (обявлението). Какво се случва обаче, когато възложителят не посочи определената гаранция в обявлението? Това представлява ли съществено процедурно нарушение от страна на възложителя? При изготвянето на документация за обществена поръчка, когато възложителите са предвидили предоставянето на гаранция от изпълнителя, те посочват това изискване най-малко в проекта на договор за обществена поръчка, предвид разпоредбата на чл. 69, т. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Също така, голяма част от възложителите посочват изискваната гаранция и в указанията за подготовката [...]

Непосочването на гаранцията за изпълнение на договора в обявлението? 2018-08-20T16:01:27+00:00
15 11, 2017
Открита процедура и заявление за участие?
2018-08-20T15:56:46+00:00

Открита процедура за участие? Настоящата статия е посветена на въпроса следва ли в открита процедура възложителите да поставят изискване към участниците да представят в офертите си и заявление за участие. След приемането на новия Закон за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 15 април 2016 г., декларирането на личното състояние на участниците и съответствието им с критериите за подбор, се осъществява чрез представянето на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Този документ обаче не е част от офертата за участие, което следва от разпоредбата на чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП). Същевременно, в чл. 39, ал. 2 от ППЗОП е регламентирано, че заявлението за участие съдържа ЕЕДОП, както и документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо. По тази причина част от възложителите възприеха [...]

Открита процедура и заявление за участие? 2018-08-20T15:56:46+00:00
12 11, 2017
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
2018-08-22T17:10:44+00:00

Правилник за прилагане на ЗОП Правилникът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) детайлно урежда конкретните правила в процеса на възлагане на обществените поръчки, като конкретизира рамковия ЗОП. ППЗОП регламентира условията и реда за прилагане на ЗОП относно провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, както и прилагането на някои изключения от приложното поле на ЗОП. Правилникът урежда също така и съдържанието на документите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, реда и начините за тяхното подаване и получаване, както и други обществени отношения, свързани с възлагането на обществени поръчки. Чрез запознаването с ППЗОП ще имате възможност да бъдете далеч по-информирани и да вземете по-обективни и компетентни решения, когато ви предстои участие в процедура по Закона за обществени поръчки. Доброто познаване на детайлите на нормативната законова база подпомага и допринася за по-високата [...]

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки 2018-08-22T17:10:44+00:00
12 11, 2017
Закон за обществените поръчки
2018-08-22T16:58:40+00:00

Обществените поръчки в България - ЗАКОН Обществените отношения, свързани с възлагането и изпълнението на обществените поръчки в България се регламентират от Закона за обществените поръчки (ЗОП), обнародван в „Държавен вестник“, бр. 13 от 16 февруари 2016 г. Законът влиза в сила от 15 април 2016 г., отменяйки Закона за обществените поръчки от 2004 г. Основната причина за приемането на новия закон е в отговор на развитието на националната нормативната рамка на обществените поръчки, която отразява променените правила на ЕС в областта (Директива 2014/24/ЕС, която отменя Директива 2004/18/ЕО, и Директива 2014/25/ЕС (секторни възложители), която отменя Директива 2004/17/ЕО). ЗОП е рамков закон, който съдържа основните принципи и правила в процеса на възлагане на обществените поръчки, като конкретните правила са детайлно уредени с правилника за прилагане на закона (ППЗОП). ЗОП има за цел да установи правните норми, които [...]

Закон за обществените поръчки 2018-08-22T16:58:40+00:00