Открита процедура и заявление за участие?

Открита процедура за участие?

Настоящата статия е посветена на въпроса следва ли в открита процедура възложителите да поставят изискване към участниците да представят в офертите си и заявление за участие.

След приемането на новия Закон за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 15 април 2016 г., декларирането на личното състояние на участниците и съответствието им с критериите за подбор, се осъществява чрез представянето на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Този документ обаче не е част от офертата за участие, което следва от разпоредбата на чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Същевременно, в чл. 39, ал. 2 от ППЗОП е регламентирано, че заявлението за участие съдържа ЕЕДОП, както и документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо. По тази причина част от възложителите възприеха подхода в открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, участниците да представят в офертите си и заявление за участие, което да придружава представения ЕЕДОП.

Правилен ли е този подход?

Преди да потърсим отговор на въпроса, необходимо е да изясним същността на двете понятия „кандидат“ и „участник“ в обществена поръчка, както и в кои случаи се представя заявление и оферта за участие.

Съгласно § 2, т. 19 от Допълнителните разпоредби на ЗОП (ДР на ЗОП), „Кандидат“ е стопански субект, който е подал заявление за участие в ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление, състезателен диалог, партньорство за иновации или участва в ограничен конкурс за проект. Т.е. кандидати са тези лица, които подават заявление за участие в тези процедури, в които се извършва предварителен подбор, при който се подават заявления за участие, а не оферти.

Съгласно §2, т. 59 от ДР на ЗОП, „Участник“ е стопански субект, който е представил оферта или проект, или е поканен да участва в преговори. Т.е. в процедурите, при които няма етап на предварителен подбор, лицата представят оферти, а не заявление за участие. Участник е и този кандидат, който е класиран след предварителния подбор и е поканен да представи оферта.

Следователно, когато се подават документи за участие в процедури, включващи обособен етап на предварителен подбор, първоначално се подава заявление за участие, което съдържа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП. При процедурите, които нямат етап на предварителен подбор, документите, които се съдържат в заявлението за участие, се представят заедно с офертата, без да се придружават с образец на заявление за участие или да се окомплектоват отделно, като такова.

Тъй като откритата процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП е процедура, при която всички заинтересовани лица могат да представят оферти за участие и не е обусловена от етап, в който се провежда предварителен подбор на кандидати, както е при ограничената процедура например, то тогава възложителите не следва да поставят изискване към участниците да представят в офертите си и заявление за участие, защото такова представят само кандидатите, не и участниците. Участниците следва да представят ЕЕДОП самостоятелно към офертата си, без да е необходимо ЕЕДОП да се окомплектова като заявление за участие или да бъде придружен от документ – образец на заявление за участие.

Разбира се обратният подход – да се изисква и представянето на заявление за участие, не придава незаконосъобразен характер на обявената процедура, но представлява допълнителна тежест за участниците и би могло да създаде объркване при подготовката на офертите им за участие.

Забележка: Настоящата статия изразява професионално мнение по поставения въпрос и не представлява задължително тълкуване на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Авторът на статията не носи отговорност във връзка с предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на изразеното становище.

2018-08-20T15:56:46+00:00