Обжалване пред КЗК 2018-08-20T13:51:02+00:00

Обжалване пред КЗК – какво представлява

Всяко заинтересовано лице, кандидат и участник в обществена поръчка, когато счита, че в условията на обществената поръчка са заложени незаконосъобразни изисквания, с които се нарушават неговите законни правата и интереси, както и в случаите, в които се възпрепятства достъпа или участието му в обществена поръчка, може да подаде жалба пред КЗК. Целта е да се осигури законосъобразно провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Не всяка обществена поръчка обаче подлежи на обжалване пред Комисията. Например, обществените поръчки, които не подлежат на обжалване, са тези, които се възлагат по реда на Събиране на оферти с обява и Покана до определени лица, които са уредени в Глава „двадесет и шеста“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Не подлежат на обжалване също така и тези обществени поръчки, които се възлагат директно, тези които са на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

По отношение на самите процедури за възлагане на обществени поръчки важат с пълна сила правилата, уреждащи производството по обжалване, поместени в Глава „двадесет и седма“ от ЗОП.

Кои актове на възложителя можете да обжалвате пред КЗК

Актовете, подлежащи на обжалване пред КЗК са изчерпателно уредени в чл. 196 от ЗОП. Най-общо може да се каже, че това са решенията на възложителя, издадени в хода на самата процедура – от момента на откриването ѝ до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Това, което следва да знаете, е че тези актове се обжалват само по отношение на тяхната законосъобразност, не и по отношение на целесъобразността.

Под законосъобразност се има предвид също така и включването на дискриминационни изисквания от възложителя във всеки един от документите на обществената поръчка, не само по отношение на решението и обявлението.

Освен решенията на възложителя, които по своята същност са индивидуални административни актове, ЗОП е предоставил възможност на заинтересованите лица да обжалват също така и всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът до участие в обществената поръчка или самото участие на лицата в процедурата. Например, това са случаите, когато не се дава пълен достъп до документацията на обществената поръчка в профила на купувача или когато не се предоставят поискани разяснения в срок, или такива са представени, но са неясни, объркващи и неточни.

От кръга на актовете и действията на възложителя, които можете да обжалвате, са извадени тези действията на възложителя по издаване на самите решения. Т.е. обжалва се крайния акт, а не междинните стъпки, по които се е стигнало до издаването му. Тук е мястото да отбележим, че протоколите на назначената от възложителя комисия също не подлежат на обжалване, но може да се каже, че КЗК има косвен контрол и върху тях, именно защото те са основата, на която стъпва решението на възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка.

В какъв срок можете да обжалвате

Сроковете за обжалване пред Комисията са уредени в чл. 197 от ЗОП. Можем да обобщим, че срокът е 10-дневет от настъпване на съответното обстоятелство. От особена важност е да имате предвид това, че срокът се брои в календарни, а не в работни дни. За да отброявате правилно сроковете имайте предвид разпоредбата на чл. 28 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), където са разписани специални правила що се касае за обществените поръчки.

Относно сроковете за обжалване, има някои особености, които със сигурност не изчерпват спецификите в пълнота, но на които е важно да се спрем:

  1. Обжалване на решението за откриване на процедурата и/или решението, с което се одобрява обявлението за изменение или допълнителна информация– срокът е 10-дневен, но той започва да тече след изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, който е 14-дневен;
  2. При процедурите, които подлежат на обявяване и в „Официален вестник“ на Европейския съюз (ОВЕС), когато датите на публикуване в РОП и в ОВЕС са различни, срокът за обжалване започва да тече от по-късната дата;
  3. Друга особеност, която следва да имате предвид е разпоредбата на чл. 43, ал. 4 от ЗОП, според която, ако възложителят не може да ви връчи по посочения от вас начин решението си (напр. решението за определяне на изпълнител), то тогава в профила на купувача се публикува съобщение до вас и от този момент се считате за уведомени за решението на възложителя и съответно от този момент започват да текат сроковете за обжалване.

Срокът по чл. 197, ал. 1 от ЗОП е преклузивен, т.е. след изтичането му се преклудира правото на заинтересованите лица да обжалват. Когато пред КЗК се подаде жалба след изтичането на 10-дневния срок, същата се явява недопустима.

Кои лица имат право да обжалват

Жалба срещу решение на възложителя на обществена поръчка може да подава всяко заинтересовано лице, кандидат или участник в процедура по обществена поръчка.

Заинтересовани лица са тези, които имат намерение да участват в обществената поръчка, проучват условията за участие, но все още не са подали оферта за участие. Те могат да обжалват решението за откриване на процедурата например, за наличие на дискриминационни изисквания в документацията на обществената поръчка.

Заинтересован кандидат или участник може да обжалва решение на възложителя в случаите по чл. 198, ал. 1, т.2 и т. 3 от ЗОП.

Стъпки, които да следвате при обжалване пред КЗК

Жалбата, която се подава пред Комисията следва да отговаря на изискванията, посочени в чл. 199, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. Важно е да знаете, че КЗК не е съдебен орган и няма задължение да изпраща копие от жалбата до възложителя, това трябва да направите вие – чл. 199, ал. 1 от ЗОП. Отстраняването на нередовности по жалбата става в 3-дневен срок от получаването на съобщението за това.

От съществено значение за производството пред КЗК е да знаете и спазите изискването в жалбата, която подавате да посочите изчерпателно възраженията и основанията си, както и своите искания, защото няма да имате възможност да сторите това на по-късен етап. Можете да доразвиете първоначалните си възражения, например в откритото заседание пред Комисията, но не и да правите нови възражения и искания.

Това е така, защото съгласно чл. 207 от ЗОП, проучването на преписката обхваща обстоятелствата по представената от вас жалба. След получаване на съобщение за приключване на проучването, ще имате възможност в тридневен срок да се запознаете с доказателствата, събрани по преписката. Имайте предвид това, че най-късния срок, в който могат да се представят доказателства от страните, е в деня преди заседанието за разглеждане на жалбата.

Интересна особеност в производството пред Комисията е възможността на възложителя сам да отстрани нарушението до получаване на съобщението за приключване на проучването по жалбата. Тази възможност е предоставена тъй като, в този случаи се приема, че се е осъществил нов юридически факт в хода на производството, който не е съществувал и не е бил посочен при предявяване на представяната жалба, поради което КЗК приема, че не следва да разглежда законосъобразността на обжалвания акт.

За самото открито заседание на Комисията страните се призовават на посочените в жалбата адреси или на посочените електронен адрес и факс. Когато страните не са намерени на посочените от тях адреси, Комисията публикува съобщение в публичния регистър на официалната си страница в Интернет, като от този момент страните се считат за уведомени. Законът позволява и е препоръчително ползването на адвокатска защита, от адвокат специалист обществени поръчки и ЗОП, който е запознат със спецификите в производството по обжалване на обществените поръчки пред КЗК.

Решение на КЗК

Комисията се произнася по жалбата в едномесечен срок от образуване на производството за процедурите, които са с прогнозна стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП и в 15-дневен срок за останалите процедури. КЗК постановява решение, с което може да уважи жалбата или да я остави без уважение. По-подробно правомощията на КЗК са разписани в чл. 215 от Закона за Обществени Поръчки (ЗОП).

Решението на КЗК не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС). По отношение на въпросите, които могат да възникнат и не са уредени в ЗОП, се прилагат превилата на обжалване на индивидуалните административни актове по Административнопроцесуалния кодекс.

Ако се нуждаете от адвокат по обществени поръчки, който със своята експертиза и консултация да подобри ефективността на вашето обжалване пред Комисията за Защита на Конкуренцията, нашите адвокати са на Ваше разположение.