Loading...
Начало 2018-09-11T17:12:04+00:00

АДВОКАТСКА КАНТОРА „БОЗОВА и ДРАГИЕВ“

Обществени поръчки - адвокатски услуги и консултации

Правната материя на обществените поръчки е една от най-сложните и динамично развиващите се в съвременното право. Високата квалификация, правилното тълкуване и прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, са ключов фактор възлагането на обществените поръчки да се извърши при условията на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, като в резултат да се постигне ефективно разходване на публичните средства и да се защитят интересите на възложителите и участниците в този процес.

Адвокатска кантора „Бозова и Драгиев“ е специализирана в обществените поръчки. Практическата насоченост на нашата кантора е предоставянето на висококвалифицирана правна помощ във връзка с цялостния процес на възлагане на обществените поръчки.

Нашите специалисти са на разположение да окажат професионална и експертна помощ както на кандидати и участници, така и на възложители. Можете да получите пълно съдействие във връзка с всички подготвителни действия и етапи в процеса на възлагане на обществените поръчки, процедурата по обжалването им, както и съдействие при сключване на договорите и изпълнението им.

Правната кантора притежава богат опит, който се дължи на широкия кръг от предоставени правни услуги на заинтересовани лица, кандидати, участници, възложители и изпълнители в областите строителство, услуги и доставки.

Повече информация за предоставяните от нас услуги по отношение на обществени поръчки и други казуси в различен правен аспект може да намерите в страницата Услуги.

ИМАТЕ ПРАВЕН ВЪПРОС? ПОПИТАЙТЕ НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ.
Попитай Експерт
Дай ми фактите и ще ти дам правото.
Da mihi factum, dabo tibi ius.