Европейско финансиране 2018-08-18T18:07:02+00:00

Европейско финансиране

1. Европейско финансиране – какво представлява

Намаляването на регионалните различия в общността е една от основните политики на Европейския съюз (ЕС) и се реализира чрез предоставяне на финансова подкрепа на страните членки при изпълнението на определени условия. Най-общо може да се каже, че финансовите средства се предоставят за проекти и програми в областите на:

 • регионалното развитие;
 • социалното приобщаване и заетост;
 • развитието на селски райони и  земеделие;
 • рибарството и морското дело;
 • иновациите и научните изследвания, както и хуманитарната помощ.

Голяма част от предоставените средства от бюджета на ЕС се управляват съвместно с органите на национално и регионално ниво, на принципа на „споделено управление“, най-вече чрез петте големи структурни и инвестиционни фондове, които са: Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионен фонд; Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за морско дело и рибарство.

Европейският съюз управлява пряко и други средства, които се предоставят чрез:

 1. Безвъзмездна помощ – за някои проекти, които се предоставят след публикуване на обява, известна на повечето лица като „покана за представяне на предложения“.
 2. Сключване на договори от институциите на ЕС с предмет – доставки, услуги и строителни дейности, необходими за тяхното функциониране. Публикуват се покани за представяне на оферти, на база на които се определя изпълнител за съответния договор.

2. Кой може да получи финансиране

 1. Финансиране могат да получат малките и средни предприятия. Те могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ, заеми и гаранции. Безвъзмездната помощ се предоставя чрез механизмите, уредени в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), а заемите и гаранциите – чрез програми, управлявани от националните органи.
 2. На следващо място това са организациите с нестопанска цел.
 3. Млади хора могат да получат финансова подкрепа във връзка с програмите за обучение, като „Еразъм“ например.
 4. Научни изследователи. В тази област средствата се предоставят обикновено под формата на безвъзмездни финансова помощ за частично финансиране на проекти в областта на научните изследвания.
 5. Земеделски производители. Финансирането чрез средства от европейските фондове е възможност за земеделските производители да се обучават в нови технологии, както и да модернизират своите стопанства. В по-широк аспект, това предоставя възможност и за създаването на нови работни места и предоставянето на нови услуги. Начинаещите земеделци имат възможност да получат и финансова помощ за създаване на собствено предприятие, както и финансова подкрепа за бъдещи инвестиции, които планират.

3. Как можете да получите европейско финансиране

Най-същественото, което трябва да имате предвид, при кандидатстването за Европейско финансиране е изготвянето на проектно предложение (проект) и коректен бизнес план.

В най-общ план казано, Вашето проектното предложение следва са съдържа формуляр за кандидатстване, попълнен съгласно информацията от формулировката на проектната идея. Добре е да се сдобиете навреме с формуляра за кандидатстване, който можете да изтеглите от интернет страницата на съответната оперативна програма, както и да се запознаете с договора, който евентуално ще бъде предоставен за подписване. Към формуляра се прилагат и приложенията, изискани по съответната Оперативна Програма. Представят се също така и подкрепящи документи към формуляра, съгласно условията за кандидатстване в конкретната процедура. Всички документи, които трябва да представите, следва да бъдат изготвени и представени съгласно дадените указания за кандидатстване.

За да сте спокойни, че ще изготвите проект, който ще бъде класиран за финансиране, доверете се на нашия екип, ние сме запознати със спецификите в този процес. Имайте предвид, че възнаграждението, което ще заплатите за консултант, е разход, който по повечето програми ще  бъде възстановен на по-късен етап.