Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Правилник за прилагане на ЗОП

Правилникът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) детайлно урежда конкретните правила в процеса на възлагане на обществените поръчки, като конкретизира рамковия ЗОП. ППЗОП регламентира условията и реда за прилагане на ЗОП относно провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, както и прилагането на някои изключения от приложното поле на ЗОП. Правилникът урежда също така и съдържанието на документите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, реда и начините за тяхното подаване и получаване, както и други обществени отношения, свързани с възлагането на обществени поръчки.

Чрез запознаването с ППЗОП ще имате възможност да бъдете далеч по-информирани и да вземете по-обективни и компетентни решения, когато ви предстои участие в процедура по Закона за обществени поръчки. Доброто познаване на детайлите на нормативната законова база подпомага и допринася за по-високата ефективност при правни казуси от този тип.

За да видите правилника кликнете тук.

2018-08-22T17:10:44+00:00