За кандидатите и участниците 2018-08-18T17:47:21+00:00

За кандидатите и участниците

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ

Цялостно правно обслужване, консултиране, представителство, защита и съдействие на заинтересованите лица, кандидатите и участниците в процеса за възлагане на обществени поръчки, което включва:

 1. Консултиране във връзка с нормативните актове, регламентиращи обществените поръчки;
 2. Консултиране относно вида, спецификите и условията за участие във всички процедури за възлагане на обществени поръчки, както и реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица;
 3. Консултиране относно специфичните изисквания на възложителя за конкретна обществена поръчка и предоставяне на становище относно законосъобразния характер на поръчката, в това число поставените от възложителя критерии за подбор, изисквания към участниците, определения критерий за възлагане на обществената поръчка, методиката за оценка на офертите, както и възможността на заинтересованите лица да инициират изменение в условията на обществената поръчка и/или обжалват откриването на процедурата;
 4. Консултиране относно възможността на заинтересованите лица да поискат разяснения от възложителя по документацията на обществената поръчка;
 5. Правно съдействие относно възможността за участие в пазарни консултации и външно участие при подготовката на документацията на конкретна обществена поръчка;
 6. Консултиране и съдействие при участие в обществени поръчки с обявени обособени позиции;
 7. Консултиране и съдействие във връзка с участие в обществени поръчки с т.н. „обърнат ред“ за възлагане по чл. 104, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП);
 8. Консултиране и съдействие относно участие в обществени поръчки, обявени от секторни възложители;
 9. Консултиране и съдействие относно участие в обществени поръчки в областите отбрана и сигурност;
 10. Консултиране и представителство при провеждане на преговори/диалог при състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление за поръчка, договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, състезателен диалог, пряко договаряне, както и при определяне на клаузите по договора;
 11. Правно съдействие относно участие в запазена обществена поръчка (чл. 12 от ЗОП), респективно запазени нейни части/обособени позиции, както и всички необходими аспекти и специфики в тази връзка;
 12. Консултиране относно поставените от възложителя изисквания към личното състояние на кандидатите и участниците, основания за задължително и незадължително отстраняване, мерки за доказване на надеждност;
 13. Консултиране относно поставените от възложителя критерии за подбор по отношение на кандидатите и участниците, както и документите, с които те се доказват;
 14. Консултиране на заинтересованите лица, кандидатите и участниците относно възможността да се позовават на капацитета на трети лица и подизпълнители по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност;
 15. Съдействие при деклариране на личното състояние и съответствието с критериите за подбор. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
 16. Правно обслужване във връзка с подготовка на документите в заявлението/офертата за участие, в това число:
  • Готовност за съдействие относно учредяване на консорциум или друго обединение и/или юридическо лице, с цел покриване на изискванията на възложителя (в случаите, когато кандидатът/участникът не може самостоятелно да ги покрие или желае да участва съвместно с друг партньор/трето лице);
  • Съдействие за цялостната подготовка и изготвяне на заявленията/офертите за участие в обществената поръчка, съгласно поставените от възложителя образци и изисквания;
  • Съдействие при изготвянето на ЕЕДОП на участниците/кандидатите, както и техните подизпълнители и/или трети лица (когато е приложимо);
 1. Представителство на кандидатите/участниците пред възложителя във връзка с откритите заседания на назначената комисия за провеждане на процедурата/възлагането по реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица;
 2. Съдействие при подготовката за правилното изготвяне и представяне на необходимите документи за сключване на договор за обществена поръчка, съобразно изискванията на възложителя и закона, представяне на гаранция за изпълнение на договора, както и законово определените форми, в които същата може да се представи;
 3. Правно обслужване във връзка с изпълнението на договора за обществена поръчка. Съдействие при необходимост от изменение/прекратяване на договора за обществена поръчка и консултиране относно правните възможности за законосъобразното му изменение/прекратяване, включително и съдействие при подписването на допълнително споразумение към договора за обществена поръчка;
 4. Консултиране и съдействие при предявяване на иск за унищожаване на договор за обществена поръчка и/или рамково споразумение по чл. 225, ал. 3 от ЗОП;
 5. Процесуално представителство, защита и съдействие във връзка с обжалването на обществени поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС):
  • Консултиране относно актовете, подлежащи на обжалване, както и сроковете за подаване на жалби пред КЗК. Подаване на жалби пред КЗК;
  • Подготовка и изготвяне на жалби до КЗК във връзка с откриването на обществени поръчки, включително и при искане на мярката „спиране на процедурата“, когато е приложимо;
  • Подготовка и изготвяне жалби до КЗК във връзка с решенията на възложителя за приключване на обществената поръчка;
  • Процесуално представителство, защита и съдействие при обжалване пред ВАС на решенията, определенията и разпорежданията на КЗК във връзка с обществените поръчки. Изготвяне на жалби и частни жалби във връзка с обжалването на обществени поръчки пред ВАС.
 1. Процесуално представителство във връзка с изпълнението/прекратяването на договора за обществена поръчка пред арбитраж или съд.