За възложителите 2018-08-18T17:46:43+00:00

За възложителите

 ЗА ПУБЛИЧНИТЕ И СЕКТОРНИТЕ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

Цялостно правно обслужване, консултиране, представителство, защита и съдействие на възложителите в процеса за възлагане на обществени поръчки, което включва:

  1. Консултиране във връзка с нормативните актове, регламентиращи обществените поръчки;
  2. Cъдействие и консултиране относно подготвителния етап, предхождащ обявяването на конкретна обществена поръчка, отчитайки цели, необходимост, финансови разчети, срокове, съобразяване с предмета и обекта на обществената поръчка, на атмосферни и/или други ограничения (за строителство или в други случаи, когато е приложимо);
  3. Предоставяне на пълна информация относно всички законово определени възможности (ред) за провеждане на обществената поръчка, както и определяне на най-подходящия ред за нейното възлагане;
  4. Консултиране за възможността, а в някои случаи за задължението (чл. 46, ал. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), за разделяне на обществената поръчка на обособени позиции, както и всички необходими аспекти и специфики в тази връзка;
  5. Консултиране по въпроса дали обществената поръчка, респективно нейни части/обособени позиции попадат в обхвата на запазените обществени поръчки (чл. 12 от ЗОП), както и всички необходими аспекти и специфики в тази връзка;
  6. Консултиране във връзка с използване на възможността за т.н. „обърнат ред“ за възлагане по чл. 104, ал. 2 от ЗОП, както и реда за прилагането му;
  7. Консултиране и съдействие относно Специалните правила при възлагане на обществени поръчки от секторни възложители;
  8. Консултиране и съдействие относно Специалните правила при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност;
  9. Консултации и съдействие при подготовка на обществени поръчки за сключване на рамкови споразумения с един и/или повече изпълнители;
  10. Правно обслужване при провеждане на преговори/диалог при състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление за поръчка, договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, състезателен диалог, пряко договаряне, както и при определяне на клаузите на договора;

<li“>Съдействие и консултиране при изготвянето на всички Решения и Обявления – както тези, за които има определен образец, така и тези, които се изготвят в свободна форма, при отчитане на задължителното им съдържание, с цел пълнота и законосъобразност на издадените от възложителя индивидуални административни актове;

 • Съдействие и консултиране при изготвянето на Обява с приложенията към нея (при възлагане по реда на ,,Събиране на оферти с обява“) и кратката информация за обявата, която се изпраща до АОП;
 • Съдействие и консултиране при изготвянето на Покана (при възлагане по реда на ,,Покана до определени лица“) с приложенията към нея;
 • Правно обслужване при подготовката и изготвянето на документации за всички видове обществени поръчки, в това число и:

 

 • Провеждане на пазарни консултации при необходимост и ред за публикуването на получената информация;
 • Представяне на становище относно законосъобразния характер на определените:
  • Технически спецификации, необходими за характеризиране предмета на обществената поръчка
  • Критерии за подбор
  • Критерия за възлагане на обществената поръчка и/или обособена позиция
  • Показатели за оценка на офертите
  • Методика за оценка на офертите
 • Съдействие при изготвянето на всички необходими образци и приложения към документацията на обществената поръчка.
 1. Съдействие и консултиране при изготвяне на необходимите актове за приключване на обществената поръчка;
 2. Участие в комисии на възложителя за разглеждане и оценка на офертите за участие;
 3. Съдействие и консултиране на възложителя при сключване на договор за обществена поръчка с определения изпълнител;
 4. Съдействие при необходимост от изменение/прекратяване на договора за обществена поръка и консултиране относно правните възможности за законосъобразното му изменение/прекратяване, включително и изготвяне на допълнително споразумение към договора за обществена поръчка;
 5. Правно обслужване във връзка със самото изпълнение и приключване на договора за обществена поръчка. Консултиране и процесуално представителство на възложителя във връзка с неизпълнението от страна на изпълнителя на сключения договор за обществена поръчка;
 6. Правно обслужване във връзка с исковете за унищожаване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение по чл. 225  ал. 3 от ЗОП;
 7. Съдействие и консултиране на възложителя във връзка с изпращането в срок за публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз (ОВЕС) и в Регистъра на обществени поръчки (РОП) на всички необходими документи;
 8. Процесуално представителство, защита и съдействие на възложителя пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС):
  • Изготвяне на становища по постъпили жалби пред КЗК във връзка с откриването на обществени поръчки, включително и по поискана мярка „спиране на процедурата“, когато е приложимо;
  • Изготвяне на становища по постъпили жалби пред КЗК във връзка с решенията за приключване на обществени поръчки, включително и становища за допускане на предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител, когато е приложимо;
  • Процесуално представителство, защита и съдействие на възложителя при обжалване на решенията, определенията и разпорежданията на КЗК пред ВАС във връзка с обществените поръчки. Изготвяне на становище по заведени жалби и частни жалби пред ВАС.
 1. Процесуално представителство във връзка с изпълнението на договора за обществена поръчка пред арбитраж или съд;
 2. Представителство на възложителя пред АОП;
 3. Съдействие при подготовката, изготвянето и изменението на Вътрешни правила за обществени поръчки.