Непосочването на гаранцията за изпълнение на договора в обявлението?

Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Уредбата на Закона за обществените поръчки (ЗОП) предвижда възможността възложителите да изискват от определения изпълнител предоставянето на гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора за обществена поръчка (гаранция). В тези случаи законът изисква предвидената гаранция и нейният размер да се посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата (обявлението).

Какво се случва обаче, когато възложителят не посочи определената гаранция в обявлението? Това представлява ли съществено процедурно нарушение от страна на възложителя?

При изготвянето на документация за обществена поръчка, когато възложителите са предвидили предоставянето на гаранция от изпълнителя, те посочват това изискване най-малко в проекта на договор за обществена поръчка, предвид разпоредбата на чл. 69, т. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Също така, голяма част от възложителите посочват изискваната гаранция и в указанията за подготовката на заявленията/офертите за участие, които публикуват в преписката на обществената поръчка в профила на купувача. В тези случаи, когато в документацията на обществената поръчка, се съдържа достатъчно информация за определената от възложителя гаранция, макар и същата да не е поместена в обявлението на обществената поръчка, това не следва да се разглежда като съществено процедурно нарушение от страна на възложителя.

Въпреки разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от ЗОП, която изисква в обявлението да се посочи предвидената гаранция и размер, когато в документацията на обществената поръчка, се съдържат достатъчно текстове, даващи информация за изисканата от възложителя гаранция, за потенциалните участници в процедурата не съществува пречка да се запознаят с поставеното изискване. Неоповестяването на гаранцията единствено в обявлението за обществената поръчка не води до ограничаване или засягане на правата и интересите на заинтересованите лица. В този смисъл е и Решение № 523 от 16.05.2017 г. на КЗК по преписка, вх. № КЗК-91/25.01.2017 г. Цитираното решение акцентира върху определената от възложителя гаранция за авансово предоставените средства, но подходът е аналогичен и по отношение на гаранцията за изпълнение на договора.

Ако все пак от публикуваните документи, за потенциалните участници не става ясно дали следва да представят гаранция и в какъв размер, то тогава заинтересованите лица могат, на основание чл. 33, ал. 1 от ЗОП да поискат разяснения по условията на обществената поръчка от възложителя.

При сега действащата уредба на ЗОП и предоставените от Агенцията по обществени поръчки (АОП) образци на обявление за обществена поръчка, съществува по-голяма вероятност публичните възложители да пропуснат обявяването на гаранцията в обявлението.

Това е така, защото няма последователност по отношение на регламентацията на този въпрос в предишната и сегашната уредба на ЗОП. Предишната уредба на ЗОП, изрично регламентираше минимално необходимото съдържание на обявлението за обществена поръчка и по-конкретно задължението на възложителите по чл. 25, ал. 2, т. 7 от ЗОП (отм.) да посочат в обявлението изисканите от тях гаранции. Също така предоставените от АОП образци на обявление за обществена поръчка, които се изпращаха по стария ред, както от класическите, така и от секторните възложители, съдържаха обособен самостоятелен раздел, в който се посочваха изискваните от възложителя гаранции, и това беше полето в раздел ІІI от образеца: „Изискуеми депозити и гаранции“. Предоставеното специално място за информацията в обявлението улесняваше както класическите, така и секторните възложители и не съществуваше проблем относно оповестяването на гаранциите, първо защото  – това бе изрично уредено в закона и второ, защото самата формата на образеца изискваше попълването на информацията, за да се валидира за изпращане до АОП.

Сега действащата уредба на ЗОП обаче възприема различен подход по отношение на публичните и секторните възложители що се касае до обявяването на информацията за гаранцията в обявлението на обществената поръчка.

Първо, единственото място в закона, където се посочва какво следва да е минималното съдържание на обявлението за обществена поръчка, което се публикува от публичен възложител, се посочва в Раздел ІІ, Част Б от Приложение № 4 към закона, където обаче не се съдържа изискване обявлението да съдържа информация за изискуемите от възложителя депозити и гаранции. Това обаче изрично е посочено в Раздел ІІ, Част Б от Приложение № 5 от ЗОП, където е уредено минималното съдържание на обявлението за обществена поръчка, което се публикува от секторните възложители, а именно т. 12: „Когато е приложимо – всички изисквани депозити и гаранции“.

На следващо място, различният подход спрямо възложителите се вижда и в редактора на форми, който се поддържа и предоставя от АОП. Във формата на образец за обявление, което се попълва и изпраща от публичните възложители, отново липсва поле, в което изрично да се попълни изисканите от възложителя гаранции, каквото поле обаче е предоставено във формата на образеца за обявление на обществена поръчка за секторните възложители. Полето се съдържа в „РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ; III.1) Условия във връзка с поръчката; ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции“.

Остава въпроса защо законодателят е установил различен подход по повод оповестяването на информацията за гаранциите от публичните и секторните възложители и следва ли да се инициира уеднаквяването на образците, за да се улеснят и публичните възложители при оповестяването на изискваните от тях гаранции.

В крайна сметка, поради липсата на обособено поле в образеца на обявлението за публичните възложители, те следва да посочат определената гаранция в обявлението, където преценят, че е най-подходящо да я посочат, за да спазят разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от ЗОП. Разпоредбата задължава както публичните, така и секторните възложители да посочат в обявлението определите от тях гаранции.

Забележка: Настоящата статия изразява професионално мнение по поставения въпрос и не представлява задължително тълкуване на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Авторът на статията не носи отговорност във връзка с предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на изразеното становище.

2018-08-20T16:01:27+00:00