Стефка Бозова 2020-01-18T15:15:46+00:00

Адвокат Стефка Бозова

Адв. Стефка Бозова — Бозова, Драгиев и Иванова

Адвокат Стефка Бозова завършва магистърска степен по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2012 г., със специализация „Правораздаване“.

Първоначално започва практика в областта на събиране на вземания в колекторска фирма, след което продължава развитието си в областта на правото като адвокат по обществени поръчки.

От 2013 г. работи задълбочено и специализирано в сферата на обществените поръчки от страната на класически възложители. Започва кариерата си като „Младши експерт“, последствие повишена в длъжност „Старши експерт“ в дирекция „Обществени поръчки“ в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ), след което заема длъжността юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Българска народна банка (БНБ).

Адвокат Бозова е запозната с цялостния процес по изготвянето на документации по обществени поръчки, провеждането и възлагането им, както и с подготовката на заявления и оферти за участие, процедурата по обжалване на обществени поръчки и изпълнението на сключените договори. В досегашната си практика, адвокат Бозова е участвала в изготвянето и провеждането на множество обществени поръчки, включително и рамкови споразумения, с обект доставка на различни стоки, както и с обект услуги: животозастраховане и имуществено застраховане, охранителни услуги, поддръжка на различни информационни системи и други. Участва и като председател в оценителни комисии на възложителя.

Адвокат Бозова е запозната в детайли с практиката на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС) в областта на обществените поръчки, както и с методическите указания на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за осъществен мониторинг и становищата на АОП за осъществен предварителен контрол.

Към настоящия момент адвокат Бозова е консултант на фирми, като оказва цялостно съдействие на участниците в процеса на възлагане на обществени поръчки, обжалването им и изпълнението на сключените договори. Осъществява процесуално представителство, защита и съдействие по дела за обществени поръчки пред КЗК и ВАС. Вписана като външен експерт под номер ВЕ-1942 в списъка на АОП по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП.

В допълнение към квалификацията си, адвокат Стефка Бозова е сертифициран медиатор и може да съдейства на своите клиенти за мирно и дискретно уреждане на граждански, търговски и семейни спорове.

Подпомага дейността на кантората в процесуалното представителство и консултиране на клиенти в гражданскоправната материя. Изготвя писмени молби, жалби и правни становища в областта на гражданското право.

Владее свободно английски език.

Контакти:
тел. 0899 178 232
e-mail: advokatizop@gmail.com

Адвокат Драгиев

Притежава значителен опит в производството по обжалване на обществени поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС)

Адвокат Иванова

Практикува в областта на гражданското право и процес, търговско и корпоративно право, вещно и наследствено право и извънсъдебното разрешаване на спорове.