Закон за обществените поръчки

Обществените поръчки в България – ЗАКОН

Обществените отношения, свързани с възлагането и изпълнението на обществените поръчки в България се регламентират от Закона за обществените поръчки (ЗОП), обнародван в „Държавен вестник“, бр. 13 от 16 февруари 2016 г. Законът влиза в сила от 15 април 2016 г., отменяйки Закона за обществените поръчки от 2004 г.

Основната причина за приемането на новия закон е в отговор на развитието на националната нормативната рамка на обществените поръчки, която отразява променените правила на ЕС в областта (Директива 2014/24/ЕС, която отменя Директива 2004/18/ЕО, и Директива 2014/25/ЕС (секторни възложители), която отменя Директива 2004/17/ЕО).

ЗОП е рамков закон, който съдържа основните принципи и правила в процеса на възлагане на обществените поръчки, като конкретните правила са детайлно уредени с правилника за прилагане на закона (ППЗОП).

ЗОП има за цел да установи правните норми, които следва да бъдат съблюдавани и спазвани от участниците в съответните процедури. Сред тях разбира се са и унаследени някои от принципите, заложени в Договора за Функциониране на Европейския Съюз (ДФЕС) и по-конкретно в своята част за свободно и неограничено движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признание, както и произтичащите от тях принципи на:

  • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
  • Свободна и неограничена в рамките на ЕС конкуренция;
  • Публичност и прозрачност;
  • Пропорционалност.

Ако имате отношение към процедурите за възлагане на обществени поръчки, без значение дали като възложител или участник, то неизменно ще ви се наложи да се запознаете в детайли с него, за да можете да сте активен участник в съответните търгове. Разбира се можете да се доверите на адвокат-експерт по обществени поръчки, който да улесни вашата работа по отношение следването на описаните в закона правила и норми.

За да видите закона кликнете тук.

2018-08-22T16:58:40+00:00