Гражданско право 2018-08-18T18:22:41+00:00

Гражданско право

Гражданско и други видове право

 • Правни консултации по всякакви гражданскоправни въпроси;
 • Изготвяне на документи – предварителни договори, нотариални актове, договори, споразумения, пълномощни, покани, заявления и други;
 • Консултации при сключването на различни видове сделки;
 • Процесуално представителство и правна защита при воденето на гражданско-правни дела;
 • Процесуално представителство в съдебно – изпълнителното производство.
 • Изготвяне на договори и споразумения за извършването на всякакви услуги, в т.ч. предварителни договори, договор за наем, заем, лизинг, цесия, залог, комисионен, спедиционен, дистрибуторски, за изработка, поръчка, превоз, спедиция, посредничество, представителство, и други правоотношения между физически и/или юридически лица;
 • Консултиране по вече изготвени договори и правно съдействие при прекратяване и разваляне на договори.
 • Учредяване, регистрация и пререгистрация на търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие;
 • Преобразуване, вливане, сливане, и разделяне на търговски дружества;
 • Покупко-продажба на търговско предприятие, регистрация на особен залог, вписване на промени в регистрирани дружества;
 • Регистрация на клон на местно или чуждестранно юридическо лице;
 • Консултации по всички правни проблеми, възникнали при управлението на търговски дружества;
 • Консултации по търговски сделки;
 • Изготвяне на търговски договори и участие в преговори;
 • Процесуално представителство по търговски дела;
 • Процесуално представителство във всички етапи на производството по несъстоятелност;
 • Изготвяне на оздравителни планове и правно съдействие за привеждането им в изпълнение и за възстановяване нормалната дейност на дружества в несъстоятелност;
 • Представителство пред нотариуси, банки, Национална агенция за приходите (НАП), Национален осигурителен институт (НОИ), частни съдебни изпълнители (ЧСИ), държавни съдебни изпълнители (ДСИ), както и други държавни и частни институции;
 • Правно съдействие, представителство и защита пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК);
 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества.
 • Правни консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси;
 • Изготвяне на брачни договори;
 • Представителство по бракоразводни дела по взаимно съгласие или по вина на единия съпруг, упражняване на родителски права, режим на лични отношения между родители и деца, ограничаване и лишаване от родителски права;
 • Процесуално представителство и защита по дела за издръжка;
 • Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна;
 • Изготвяне на завещания;
 • Представителство по дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи, в които е нарушена запазената част от наследството;
 • Правно съдействие при защита от домашно насилие;
 • Правно съдействие при осиновяване и разсиновяване.
 • Консултации във връзка с придобиване и разпореждане с движими и недвижими вещи /имоти/, по спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права и др.;
 • Проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти;
 • Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове;
 • Изготвяне на договори за отдаване под наем на движими и недвижими вещи /имоти/;
 • Снабдяване със скици и схеми, както и удостоверения за данъчна оценка, за тежести, за липса на задължения;
 • Съдействие при провеждане на преговори, както и за получаване на разрешителни и други строителни документи, визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешение за ползване;
 • Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по договори – ипотеки, залози и др.;
 • Учредяване на ограничени вещни права върху имоти като право на ползване, на надстрояване, право на преминаване;
 • Образуване и представителство по дела от вещно-правен характер.
 • Консултации и изготвяне на необходимите документи, във връзка със сключване, изменение и прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяне на всички необходими документи във връзка със съществуването на трудови правоотношения – длъжностни характеристики, длъжностни разписания, изменения в длъжностните характеристики и длъжностните разписания, съкращение в щата;
 • Процесуално представителство по трудови спорове, в т.ч. спорове относно трудово възнаграждение, признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;
 • Възстановяване на работника на предишната му работа;
 • Изплащането на обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа поради уволнението;
 • Поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.
 • Образуване и водене на Заповедно производство по реда на чл. 410 и чл. 417 ГПК, снабдяване с изпълнителен лист, изготвяне на необходимите документи и образуване на изпълнително дело;
 • Водене на преговори и изготвяне на споразумения за разсрочване на задължения и предоставяне на гаранции;
 • Изготвяне на нотариални покани;
 • Представителство пред съдебен изпълнител – държавен или частен, във връзка с образувано изпълнително дело;
 • Обжалване на незаконосъобразни действия на съдебен изпълнител;
 • Извършване на необходимите действия във връзка с принудително изпълнение.
 • Представителство пред всички инстанции и съдилища на територията на Република България;
 • Представителство пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата и пред други арбитражи ad hoc;
 • Представителство в производства за обезпечаване на бъдещ иск;
 • Представителство и посредничество пред държавни институции, финансови институции и търговски дружества, свързано с преговори относно погасяване на вземания или сключване на споразумения за разсрочено погасяване на задължения.