Обжалване пред ВАС 2018-08-20T13:50:21+00:00

Обжалване пред ВАС – какво представлява

Обжалването на обществените поръчки пред Върховния административен съд (ВАС или наричан по-долу съда) е условно казано, защото всъщност пред ВАС не се обжалва решението на възложителя по конкретна обществена поръчка, а решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК или наричана по-долу Комисията). ВАС е втора инстанция, пред която се обжалват актовете на КЗК, постановени в производството по обжалване по реда на  Закона за обществените поръчки (ЗОП).

ВАС разглежда делата като касационна инстанция по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и за неуредените в ЗОП въпроси, се прилагат правилата на Глава „дванадесета“ и Глава „тринадесета“ от АПК.

Защо се налага обжалване пред ВАС

Когато решението на КЗК влезе в сила, страните в производството са длъжни да се съобразят с постановеното в диспозитива на решението. Когато обаче страните считат, че с решението на Комисията се засягат техните законни права и интереси, те имат възможност да атакуват решението на Комисията в производството пред ВАС. Освен решенията на КЗК, на обжалване пред ВАС подлежат също така и изброените по-долу актове на Комисията, постановени в производството по обжалване по ЗОП:

  • разпореждането на КЗК по чл. 201, ал. 2 от ЗОП за отказ от образуване на производство;
  • определението на КЗК по чл. 204, ал. 5 от ЗОП за произнасянето по направеното искане за налагане на временна мярка;
  • определението на КЗК по чл. 205, ал. 7 за искането за допускане на предварително изпълнение и
  • определението на КЗК по чл. 213, ал. 2 от ЗОП за прекратяване на производството.

Всички изброени актове подлежат на контрол пред ВАС по отношение на тяхната законосъобразност.

В какви срокове и при какви обстоятелства можем да обжалваме пред ВАС

Обжалване на решения на КЗК. Страните в производството, които считат, че решението на Комисията е нищожно, недопустимо или е неправилно, защото е постановено в нарушение на материалния закон или съществено нарушава съдопроизводствените правила, а също и при необоснованост, могат да обжалват акта пред ВАС в срок от 14 дни след съобщаването му на страните. Жалбата срещу постановеното решение се подава чрез КЗК или директно пред ВАС, като се представя с екземпляр до всички страни, засегнати от обжалването. ВАС разглежда жалбата относно законосъобразността на решението на Комисията, като следи дали са посочени от жалбоподателя касационните основания по чл. 209 от АПК. Производството пред ВАС е по реда Глава „дванадесета“, която урежда касационното производство – чл. 208 от АПК във връзка с чл. 216, ал. 1 от ЗОП. Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на последващо обжалване пред друга инстанция.

Обжалване на разпореждането на КЗК за отказ от образуване на производство. В случаите по чл. 201, ал. 1 от ЗОП председателят на КЗК връща на жалбоподателя жалбата с разпореждане. Разпореждането на КЗК подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 3-дневен срок от съобщаването му на страните. Производството пред ВАС е по отношение на законосъобразност на издадения акт и следва реда на Глава „тринадесета“, която урежда обжалването на определенията и разпорежданията – чл. 229, ал. 1, т. 2 от АПК във връзка с чл. 201, ал. 2 от ЗОП.

Обжалване на определението на Комисията за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“. Това определение може да се обжалва от страната, която прецени, че произнасянето на КЗК по временната мярка накърняват нейните правни  интереси. Определението се обжалва с частна жалба в 3-дневен срок от съобщаването му на страните в производството. ЗОП изрично посочва, че обжалването на определението на Комисията не спира производството пред КЗК. Съдебният контрол отново е по отношение на законосъобразността на издадения акт и ВАС се произнася с определение. Производството пред ВАС е по реда на Глава „тринадесета“, която урежда обжалването на определенията и разпорежданията – чл. 229, ал. 1, т. 2 от АПК във връзка с чл. 205, ал. 7 от ЗОП.

Обжалване на определението на КЗК за допускане на предварително изпълнение на решението на възложителя за определяне на изпълнител. С това определение КЗК допуска или не допуска предварително изпълнение на решението на възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 3-дневен срок от съобщаването му на страните по отношение на неговата законосъобразност. Производството пред ВАС е по реда на Глава „тринадесета“, която урежда обжалването на определенията и разпорежданията – чл. 229, ал. 1, т. 2 от АПК във връзка с чл. 201, ал. 2 от ЗОП.

Обжалване на определението на КЗК за прекратяване на вече образувано производство. Случаите, в които КЗК прекратява производството по преписката с определение, са изчерпателно посочени в чл. 213, ал. 1 от ЗОП. С това определение, КЗК прегражда развитието на производството и установяването на това дали обжалваното решение, действие/бездействие на възложителя е законосъобразно или не. Точно поради това, всяка от страните в производството има право да обжалва определението на Комисията с частна жалба пред ВАС в 3-дневен срок от съобщаването му на страните. Производството пред ВАС е по реда на Глава „тринадесета“, която урежда обжалването на определенията и разпорежданията – чл. 229, ал. 1, т. 2 от АПК във връзка с чл. 213, ал. 2 от ЗОП.

Кой може да обжалва решение пред ВАС

Страните в производството пред КЗК, за които решението е неблагоприятно, имат право да обжалват. За допустимост на обжалването е необходим правен интерес. В производството пред ВАС участва и прокурор от Върховна касационна прокуратура (ВКП).

Стъпки, при обжалване пред ВАС

В новия ЗОП се съдържат някои специфични спрямо разписаните в АПК правила що се касае за обжалването на актове на КЗК по реда на ЗОП:

На първо място тези правила се отнасят до жалбата пред съда. Жалбата пред ВАС срещу решението на КЗК следва да съдържа предвидените в закона реквизити, посочени в чл. 212 – 213 от АПК. Тук ЗОП посочва, че когато по отношение на жалбата има нередовности, същите следва да се отстранят от жалбоподателя в 3-дневен срок от получаването на съобщението за това.

На следващо място ЗОП изрично посочва, че призоваването на страните се извършва по реда на чл. 42, ал. 1 и 3 от ГПК, а именно по пощата или чрез куриерска служба с препоръчано писмо с обратна разписка. В случаите, в които съобщението не е връчено по друг начин, страните могат да се призоват по изключение и по телефон или факс.

Въвежда се и изричното уточнение, че за делата пред ВАС, които са по реда на ЗОП, страните се призовават за първото заседание по делото не по-късно от три дни преди определената дата на заседанието.

ЗОП уточнява също така, че ВАС се произнася с решение в едномесечен срок от получаване на жалбата. За неуредените въпроси относно обжалването на решението на КЗК пред ВАС, ЗОП препраща към Глава „дванадесета“ от АПК, която съдържа правилата относно касационното производство. Страните могат да ползват адвокатска защита.

Решение на ВАС

Върховният административен съд се произнася в срок един месец от получаване на жалбата с решение, което е окончателно и не подлежи на обжалване пред друга инстанция.

С оглед спецификите в производството по обжалване пред ВАС, можете да се обърнете към нашите експертни адвокати, за да защитите в максимална степен правата си в производството по обжалване на обществените поръчки.