Loading...
Услуги 2018-08-22T16:04:39+00:00

Услуги предлагани от нашата кантора

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

ЗУСЕСИФ

попитайте нашите експерти

Нашите специалисти са на разположение да окажат професионална и експертна помощ както на кандидатите и участниците, така и на възложителите. Можете да получите пълно съдействие във връзка с всички подготвителни действия и етапи в процеса на възлагане на обществените поръчки, процедурата по обжалването им, както и съдействие при сключване на договорите и изпълнението им.

Ние притежаваме богат опит, който се дължи на широкия кръг от предоставени правни услуги на кандидати, участници, възложители и изпълнители в следните области:

Строителство

 • Строителство на нови сгради (жилищни, административни и специализирани – детски градини, спортни зали, затвори и др.);
 • Реконструкция, ремонт и саниране на сгради (включително по Оперативна програма ,,Региони в растеж“ 2014-2020 г.);
 • Пътно строителство (пътища и съоръжения от различен вид и клас, както и други транспортни и пешеходни трасета в населените и извън населените места);
 • Строителство и изграждане на градска среда (паркове, алеи, детски и спортни площадки и др.);
 • Строителство и изграждане на електрически инсталации и други електрически уредби;
 • Строителство и изграждане на:
  • канали, водоснабдителни и канализационни инсталации
  • отоплителни, вентилационни, охладителни или климатични инсталации и тръбопроводи
 • Строителство и монтаж на покривни конструкции, а също изпълнение на покрития и хидроизолация;
 • Довършителни строителни работи от различно естество.

Услуги

 • Застраховане на имущество – движимо и недвижимо: застраховка „Пожар и природни бедствия“, „Каско на МПС“ „Злополука на местата в МПС“, както и животозастраховане, медицински застраховки и други;
 • Поддръжка на информационни системи, компютри и компютърна техника;
 • Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на автомобили;
 • Ремонт, поддръжка и гаранционно обслужване на машини, съоръжения и други;
 • Oборудване и обзавеждане;
 • Стоков контрол;
 • Медицински прегледи;
 • Охранителни услуги – въоръжена и невъоръжена охрана, инкасо, осигуряване на пропусквателен режим и охрана със сигнално охранителна техника;
 • Oсигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, резервации и хотелско настаняване, вътрешен транспорт и трансфер при пътувания в страната и чужбина;
 • Дезинсекция, дезинфекция и дератизация;
 • Почистване на помещения в административни сгради;
 • Зимно поддържане и снегопочистване;
 • Юридически услуги;
 • Изграждане на локални автоматизирани системи за оповестяване.

Доставки

 • Строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия;
 • Горива и смазочни материали;
 • Електрическа енергия;
 • МПС;
 • Специализирана техника, машини, съоръжения и други;
 • Доставка, монтаж, гаранционно сервизно обслужване и поддръжка на климатици;
 • Офис техника;
 • Готова храна, хранителни продукти и напитки за детски градини, училища, университети, болнични заведения и други;
 • Лекарства, лекарствени продукти и разтвори;
 • Различни видове медицинско оборудване и превързочни материали;
 • Ветеринарномедицински продукти и консумативи за животни;
 • Хигиенни материали и консумативи;
 • Канцеларски материали и консумативи;
 • Работно облекло.

Казано – направено.
Dictum factum.