Финансиране по ЗУСЕСИФ 2018-08-19T14:16:54+00:00

Финансиране по ЗУСЕСИФ

Консултантски услуги във връзка с европейско финансиране

Консултантски услуги и правна помощ във връзка с получаване на европейско финансиране по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ):

  • Консултации относно възможността за получаване на финансиране по европейските оперативни програми;
  • Юридическо съдействие при кандидатстване по проекти, които са финансирани от оперативните програми – подготовка на необходимите документи съобразно условията за кандидатстване;
  • Консултиране на бенефициенти, включително и тези, които са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове;
  • Консултиране на кандидати и участници относно участието в процедури и сключването и изпълнението на договорите, финансирани със средства от европейски програми;
  • Правно съдействие и представителство в процедурата налагане на финансови корекции. Обжалване на актовете, с които се налагат финансовите корекции.